Αυτή η Εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email, όνομα χρήστη, διάφοροι τύποι Δεδομένων, Cookies και Δεδομένα Χρήσης. Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα κείμενα επεξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της από αυτήν την Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν είναι διαθέσιμη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους να παράσχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα- παρόχους τεχνικών υπηρεσιών κομμάτων, μεταφορείς αλληλογραφίας, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος ενδέχεται να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («opt-out»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί στη συγκατάθεσή του ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων· Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με τον Χρήστη ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις του. η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης· η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη· η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη ή από τρίτο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος ευχαρίστως θα βοηθήσει στη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και συγκεκριμένα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Θέση

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας των εν λόγω μεταφερόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των διαβιβάσεων δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για την προστασία των Δεδομένων τους.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ρωτήσουν τον Κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Ως εκ τούτου: Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται έως ότου εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο. Μπορεί να επιτραπεί στον Κάτοχο να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν ανακληθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπεται στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης και επικοινωνίας, Επικοινωνία με τον χρήστη, Εγγραφή και έλεγχος ταυτότητας, Βελτιστοποίηση και διανομή επισκεψιμότητας, Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, Analytics και Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τέτοιους σκοπούς επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Analytics

Οι υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρακολουθεί και να αναλύει την κυκλοφορία ιστού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών.

Google Analytics (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα Δεδομένα που συλλέγει για να παρακολουθεί και να εξετάζει τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, να προετοιμάζει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές της και να τις κοινοποιεί με άλλες υπηρεσίες της Google.
Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα που συλλέγονται για να διαμορφώσει και να εξατομικεύσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική Απορρήτου – Εξαίρεση.

Επικοινωνία με τον Χρήστη

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα Δεδομένα του, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί αυτήν την Εφαρμογή να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να απαντά σε αιτήματα για πληροφορίες, προσφορές ή οποιοδήποτε άλλο είδος αιτήματος όπως υποδεικνύεται από την κεφαλίδα της φόρμας. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση email, όνομα και επώνυμο.

Λίστα αλληλογραφίας ή ενημερωτικό δελτίο

Με την εγγραφή σας στη λίστα αλληλογραφίας ή στο ενημερωτικό δελτίο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη θα προστεθεί στη λίστα επαφών όσων ενδέχεται να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν πληροφορίες εμπορικού ή προωθητικού χαρακτήρα σχετικά με αυτήν την Εφαρμογή. Η διεύθυνση email σας μπορεί επίσης να προστεθεί σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής σας σε αυτήν την Εφαρμογή ή μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράς. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σάς επιτρέπει να βλέπετε περιεχόμενο που φιλοξενείται σε εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της Εφαρμογής και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.
Αυτός ο τύπος υπηρεσίας ενδέχεται να εξακολουθεί να συλλέγει δεδομένα κίνησης ιστού για τις σελίδες όπου είναι εγκατεστημένη η υπηρεσία, ακόμη και όταν οι χρήστες δεν τη χρησιμοποιούν.

Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας καθιστά δυνατή τη διαχείριση μιας βάσης δεδομένων με επαφές email, επαφές τηλεφώνου ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνίας για την επικοινωνία με τον Χρήστη.
Αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα προβολής του μηνύματος από τον Χρήστη, καθώς και πότε ο Χρήστης αλληλεπιδρά μαζί του, όπως κάνοντας κλικ στους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

Διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης και επικοινωνίας

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να διαχειρίζεται αιτήματα υποστήριξης και επικοινωνίας που λαμβάνονται μέσω email ή με άλλα μέσα, όπως τη φόρμα επικοινωνίας.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία εξαρτώνται από τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης στα μηνύματα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία (π.χ. διεύθυνση email).

Απευθείας εγγραφή (αυτή η εφαρμογή)

Ο Χρήστης εγγράφεται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και παρέχοντας τα Προσωπικά Δεδομένα απευθείας σε αυτήν την Εφαρμογή. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: διεύθυνση email, όνομα χρήστη και διάφοροι τύποι Δεδομένων.

Βελτιστοποίηση και διανομή κυκλοφορίας

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας επιτρέπει σε αυτήν την Εφαρμογή να διανέμει το περιεχόμενό της χρησιμοποιώντας διακομιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες και να βελτιστοποιεί την απόδοσή τους.
Ποια Προσωπικά Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο υλοποίησης αυτών των υπηρεσιών. Η λειτουργία τους είναι να φιλτράρουν τις επικοινωνίες μεταξύ αυτής της Εφαρμογής και του προγράμματος περιήγησης του χρήστη.
Λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία διανομή αυτού του συστήματος, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι τοποθεσίες στις οποίες μεταφέρονται τα περιεχόμενα που ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες Χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες για Προσωπικά Δεδομένα

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους τα οποία επεξεργάζεται ο Κάτοχος. Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής: Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων. Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω. Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους. Περιορίστε την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους. Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλον τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο. Λάβετε τα Δεδομένα τους και μεταφέρετέ τα σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής. Υποβάλετε καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία

Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους. δικαιολογήσει την ένσταση. Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.

Πολιτική cookie

Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στο Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και πιθανώς εντός αυτής της Εφαρμογής ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας διαθέσιμα στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος. Εάν ένας Χρήστης αντιταχθεί σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην Πολιτική, ο Χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή και μπορεί να ζητήσει από τον Κάτοχο να αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η τότε ισχύουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει ο Κάτοχος σχετικά με τους Χρήστες.

Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά Δεδομένα (ή Δεδομένα)

Οποιαδήποτε πληροφορία που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες — συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης — επιτρέπει την αναγνώριση ή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα Χρήσης

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτής της Εφαρμογής (ή υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Εφαρμογή), οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier), η ώρα της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που ελήφθη ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης του διακομιστή (επιτυχές αποτέλεσμα, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, οι διάφορες χρονικές λεπτομέρειες ανά επίσκεψη (π.χ. ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα εντός της Εφαρμογής) και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής με ειδική αναφορά στην ακολουθία σελίδες που επισκεφτήκατε και άλλες παραμέτρους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή/και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτήν την Εφαρμογή, το οποίο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το Υποκείμενο των Δεδομένων.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή επόπτης δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (ή κάτοχος)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Κάτοχος αυτής της Εφαρμογής.

Αυτή η αίτηση

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή, όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχει) και σε αυτόν τον ιστότοπο/εφαρμογή.

Ευρωπαϊκή Ένωση (ή ΕΕ)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι αναφορές που γίνονται σε αυτό το έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνουν όλα τα τρέχοντα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Μπισκότα

Μικρά σύνολα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση απορρήτου έχει συνταχθεί με βάση διατάξεις πολλαπλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου. 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων). Αυτή η πολιτική απορρήτου σχετίζεται αποκλειστικά με αυτήν την Εφαρμογή, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαΐου 2018