Denne applikasjonen samler inn noen personlige data fra sine brukere.

Datatyper som samles inn

Blant typene personopplysninger som denne applikasjonen samler inn, av seg selv eller gjennom tredjeparter, er det: fornavn, etternavn, e-postadresse, brukernavn, ulike typer data, informasjonskapsler og bruksdata. Fullstendige detaljer om hver type personopplysninger som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller i spesifikke forklaringstekster som vises før datainnsamlingen.
Personopplysninger kan leveres fritt av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles inn automatisk ved bruk av denne applikasjonen.
Med mindre annet er spesifisert, er alle data som kreves av denne applikasjonen obligatoriske, og unnlatelse av å oppgi disse dataene kan gjøre det umulig for denne applikasjonen å tilby sine tjenester. I tilfeller der denne applikasjonen spesifikt sier at noen data ikke er obligatoriske, står brukerne fritt til å ikke kommunisere disse dataene uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonen til tjenesten.
Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, er velkommen til å kontakte eieren.
Enhver bruk av informasjonskapsler – eller av andre sporingsverktøy – av denne applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester brukt av denne applikasjonen tjener formålet med å tilby tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig. Brukere er ansvarlige for tredjeparts personopplysninger innhentet, publisert eller delt gjennom denne applikasjonen og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi dataene til eieren.

Modus og sted for behandling av dataene

Metoder for behandling

Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, modifikasjon eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller IT-aktiverte verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og moduser som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til eieren, i noen tilfeller, kan dataene være tilgjengelige for visse typer ansvarlige personer, involvert i driften av denne applikasjonen (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredje- parttekniske tjenesteleverandører, postbærere, hostingleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utpekt, om nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan til enhver tid bes om fra eieren.

Rettslig grunnlag for behandling

Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til brukere hvis ett av følgende gjelder: Brukere har gitt sitt samtykke for ett eller flere spesifikke formål. Merk: I henhold til noen lover kan eieren ha tillatelse til å behandle personopplysninger inntil brukeren motsetter seg slik behandling («opt-out»), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag. Dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk databeskyttelseslov; levering av data er nødvendig for gjennomføringen av en avtale med brukeren og/eller for eventuelle forpliktelser før kontrakten; behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt; behandling er knyttet til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er tillagt eieren; behandling er nødvendig for formålet med legitime interesser som følges av eieren eller av en tredjepart. Eieren hjelper uansett gjerne med å avklare det konkrete rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lov- eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå kontrakt.

Plass

Dataene behandles på eierens driftskontorer og på andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg.

Avhengig av brukerens plassering, kan dataoverføring innebære overføring av brukerens data til et annet land enn deres eget. For å finne ut mer om behandlingsstedet for slike overførte data, kan brukere sjekke delen som inneholder detaljer om behandlingen av personopplysninger. Brukere har også rett til å lære om det juridiske grunnlaget for dataoverføringer til et land utenfor Den europeiske union eller til enhver internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om sikkerhetstiltakene som er tatt av eieren for å beskytte sine data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukere finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre eieren ved å bruke informasjonen gitt i kontaktdelen.

Oppbevaringstid

Personopplysninger skal behandles og oppbevares så lenge det kreves av formålet de er samlet inn for. Derfor: Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom eieren og brukeren skal oppbevares inntil slik kontrakt er fullført. Personopplysninger som samles inn for formålet med eierens legitime interesser skal oppbevares så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interessene som eieren forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren. Eieren kan få lov til å beholde personopplysninger i en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge slikt samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode når det kreves for å utføre en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysninger slettes. Retten til innsyn, rett til sletting, rett til retting og rett til dataportabilitet kan derfor ikke håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Formålet med behandlingen

Dataene om brukeren samles inn for å tillate eieren å tilby sine tjenester, samt for følgende formål: Administrere støtte og kontaktforespørsler, kontakte brukeren, registrering og autentisering, trafikkoptimalisering og distribusjon, vise innhold fra eksterne plattformer, Analyse og Administrere kontakter og sende meldinger. Brukere kan finne ytterligere detaljert informasjon om slike behandlingsformål og om de spesifikke personopplysningene som brukes for hvert formål i de respektive delene av dette dokumentet.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

Analytics

Tjenestene i denne delen gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere nettrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeradferd.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google Inc. ("Google"). Google bruker dataene som samles inn til å spore og undersøke bruken av denne applikasjonen, til å utarbeide rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke dataene som samles inn til å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonsenettverk. Personlige data som samles inn: Informasjonskapsler og bruksdata. Behandlingssted: USA – Personvernerklæring – Velg bort.

Kontakt brukeren

Kontakt skjema

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med sine data, autoriserer brukeren denne applikasjonen til å bruke disse opplysningene til å svare på forespørsler om informasjon, sitater eller andre typer forespørsel som angitt av skjemaets overskrift. Personopplysninger samlet inn: e-postadresse, fornavn og etternavn.

E-postliste eller nyhetsbrev

Ved å registrere seg på e-postlisten eller for nyhetsbrevet, vil brukerens e-postadresse bli lagt til kontaktlisten til de som kan motta e-postmeldinger som inneholder informasjon av kommersiell eller salgsfremmende karakter angående denne applikasjonen. E-postadressen din kan også bli lagt til denne listen som et resultat av å registrere deg for denne applikasjonen eller etter at du har foretatt et kjøp. Personopplysninger samlet inn: e-postadresse.

Vise innhold fra eksterne plattformer

Denne typen tjenester lar deg se innhold som er vert på eksterne plattformer direkte fra sidene i denne applikasjonen og samhandle med dem.
Denne typen tjenester kan fortsatt samle nettrafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukere ikke bruker den.

Administrere kontakter og sende meldinger

Denne typen tjenester gjør det mulig å administrere en database med e-postkontakter, telefonkontakter eller annen kontaktinformasjon for å kommunisere med brukeren.
Disse tjenestene kan også samle inn data om datoen og klokkeslettet da meldingen ble sett av brukeren, samt når brukeren interagerte med den, for eksempel ved å klikke på lenker inkludert i meldingen.

Administrere støtte og kontaktforespørsler

Denne typen tjenester lar denne applikasjonen administrere støtte og kontaktforespørsler mottatt via e-post eller på andre måter, for eksempel kontaktskjemaet.
Personopplysningene som behandles avhenger av informasjonen som oppgis av brukeren i meldingene og måtene som brukes for kommunikasjon (f.eks. e-postadresse).

Direkte registrering (denne applikasjonen)

Brukeren registrerer seg ved å fylle ut registreringsskjemaet og gi personopplysningene direkte til denne applikasjonen. Personlige data som samles inn: e-postadresse, brukernavn og ulike typer data.

Trafikkoptimalisering og distribusjon

Denne typen tjenester lar denne applikasjonen distribuere innholdet deres ved å bruke servere plassert på tvers av forskjellige land og for å optimalisere ytelsen.
Hvilke personopplysninger som behandles avhenger av egenskapene og måten disse tjenestene implementeres på. Deres funksjon er å filtrere kommunikasjon mellom denne applikasjonen og brukerens nettleser.
Tatt i betraktning den utbredte distribusjonen av dette systemet, er det vanskelig å fastslå hvor innholdet som kan inneholde personopplysninger overføres til.

Ytterligere informasjon om personopplysninger

Brukernes rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter angående dataene deres behandlet av eieren. Spesielt har brukere rett til å gjøre følgende: Trekk tilbake samtykket deres når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandlingen av deres personopplysninger. protestere mot behandling av deres data. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av deres data dersom behandlingen utføres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Ytterligere detaljer er gitt i den dedikerte delen nedenfor. Få tilgang til dataene deres. Brukere har rett til å lære om data behandles av eieren, få avsløring angående visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av dataene som behandles. Bekreft og søk retting. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten til dataene deres og be om at de oppdateres eller korrigeres. Begrens behandlingen av deres data. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å begrense behandlingen av dataene deres. I dette tilfellet vil ikke eieren behandle opplysningene sine til andre formål enn å lagre dem. Få deres personlige data slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til, under visse omstendigheter, å få sletting av dataene deres fra eieren. Motta dataene deres og få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukere har rett til å motta dataene sine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få det overført til en annen kontroller uten noen hindring. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at opplysningene behandles på automatiserte måter og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller på forpliktelser før kontrakten. Send inn en klage. Brukere har rett til å fremme et krav til deres kompetente databeskyttelsesmyndighet.

Detaljer om retten til å protestere mot behandling

Der personopplysninger behandles for en offentlig interesse, i utøvelse av en offisiell myndighet som eier eieren eller for formålet med de legitime interessene som forfølges av eieren, kan brukere protestere mot slik behandling ved å gi en grunn knyttet til deres spesielle situasjon til begrunne innsigelsen. Brukere må imidlertid vite at dersom deres personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg denne behandlingen når som helst uten å gi noen begrunnelse. For å finne ut om eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukere henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Hvordan utøve disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren via kontaktdetaljene i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli adressert av eieren så tidlig som mulig og alltid innen en måned.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Denne applikasjonen bruker informasjonskapsler.

Ytterligere informasjon om datainnsamling og behandling

Lovlig handling

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i stadier som fører til mulige rettslige skritt som følge av feil bruk av denne applikasjonen eller de relaterte tjenestene.
Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan bli pålagt å avsløre personopplysninger på forespørsel fra offentlige myndigheter.

Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, kan denne applikasjonen gi brukeren tilleggsinformasjon og kontekstuell informasjon om bestemte tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger på forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold

For drift- og vedlikeholdsformål kan denne applikasjonen og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjon med denne applikasjonen (systemlogger) bruker andre personopplysninger (som IP-adressen) til dette formålet.

Informasjon som ikke finnes i denne policyen

Flere detaljer om innsamling eller behandling av personopplysninger kan bes om fra eieren når som helst. Vennligst se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Hvordan "Ikke spor"-forespørsler håndteres

Denne applikasjonen støtter ikke "Ikke spor"-forespørsler.
For å finne ut om noen av tredjepartstjenestene den bruker oppfyller "Ikke spor"-forespørslene, vennligst les personvernreglene deres.

Endringer i denne personvernerklæringen

Eieren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst ved å gi varsel til sine brukere på denne siden og muligens i denne applikasjonen og/eller - så langt det er teknisk og juridisk mulig - sende en melding til brukerne via kontaktinformasjon tilgjengelig for eieren. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden ofte, med henvisning til datoen for siste endring oppført nederst. Hvis en bruker protesterer mot noen av endringene i retningslinjene, må brukeren slutte å bruke denne applikasjonen og kan be om at eieren fjerner personopplysningene. Med mindre annet er oppgitt, gjelder den da gjeldende personvernreglene for alle personopplysninger eieren har om brukere.

Definisjoner og juridiske referanser

Personlige data (eller data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk gjennom denne applikasjonen (eller tredjepartstjenester brukt i denne applikasjonen), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker denne applikasjonen, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som ble brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til serverens svar (vellykket utfall, feil osv.), opprinnelseslandet, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de ulike tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden brukt på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen som følges i applikasjonen med spesiell referanse til sekvensen av besøkte sider og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Personen som bruker denne applikasjonen som, med mindre annet er spesifisert, faller sammen med den registrerte.

Datasubjekt

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller dataansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Datakontrollør (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, etat eller annet organ som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålene og midlene for behandlingen av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltakene knyttet til driften og bruken av denne applikasjonen. Datakontrolløren, med mindre annet er spesifisert, er eieren av denne applikasjonen.

Denne søknaden

Måtene som brukerens personopplysninger samles inn og behandles på.

Service

Tjenesten levert av denne applikasjonen som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på denne siden/applikasjonen.

Den europeiske union (eller EU)

Med mindre annet er spesifisert, inkluderer alle referanser til EU i dette dokumentet alle gjeldende medlemsland til EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsler

Små sett med data lagret i brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet basert på bestemmelser i flere lover, inkludert art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen gjelder kun denne applikasjonen, hvis ikke annet er oppgitt i dette dokumentet.

Siste oppdatering: 9. mai 2018