Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, vallen: voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, verschillende soorten Gegevens, Cookies en Gebruiksgegevens. Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de Gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als deze Gegevens niet worden verstrekt, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaars van services van derden die door deze applicatie worden gebruikt, heeft tot doel de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Wijze van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en methoden die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; verstrekking van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde partij. In ieder geval helpt de Eigenaar graag om de specifieke wettelijke basis te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat de Gegevens van de Gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van Persoonsgegevens. Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom: Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd. Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, en voor de volgende doeleinden: Beheer van ondersteunings- en contactverzoeken, Contact opnemen met de Gebruiker, Registratie en authenticatie, Verkeersoptimalisatie en -distributie, Weergave van inhoud van externe platforms, Analyse en Contacten beheren en berichten verzenden. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analyse

De services in deze sectie stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Afmelden.

Contact opnemen met de gebruiker

Contact Formulier

Door het contactformulier met zijn gegevens in te vullen, geeft de Gebruiker toestemming aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of elk ander soort verzoek zoals aangegeven in de kop van het formulier. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres, voornaam en achternaam.

Mailinglijst of nieuwsbrief

Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het aanmelden bij deze Applicatie of na het doen van een aankoop. Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

Inhoud weergeven van externe platforms

Met dit type service kunt u inhoud die op externe platforms wordt gehost, rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie bekijken en ermee communiceren.
Dit type service kan nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Contacten beheren en berichten versturen

Dit type dienst maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker is bekeken en wanneer de gebruiker ermee heeft gecommuniceerd, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

Beheren van support- en contactverzoeken

Met dit type service kan deze Applicatie ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere manieren, zoals het contactformulier, worden ontvangen.
De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de informatie die de Gebruiker in de berichten verstrekt en de gebruikte communicatiemiddelen (bijv. e-mailadres).

Directe registratie (deze Applicatie)

De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks aan deze Applicatie te verstrekken. Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres, gebruikersnaam en verschillende soorten Gegevens.

Verkeersoptimalisatie en -distributie

Dit type service stelt deze applicatie in staat om hun inhoud te verspreiden via servers in verschillende landen en om hun prestaties te optimaliseren.
Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de kenmerken en de wijze waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is om de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker te filteren.
Gezien de wijdverbreide verspreiding van dit systeem, is het moeilijk om de locaties te bepalen waarnaar de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgebracht.

Meer informatie over Persoonsgegevens

De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen: Trek hun toestemming op elk moment in. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Verdere details zijn te vinden in het speciale gedeelte hieronder. Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om openbaarmaking te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt. Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren. Beperk de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan. Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen. Hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan. Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar is verleend of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om motiveer het bezwaar. Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Cookie beleid

Deze Applicatie maakt gebruik van Cookies.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde services.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan worden om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstanties.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (systeemlogboeken) en hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid staat

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden afgehandeld

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Do Not Track"-verzoeken honoreert.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch mogelijk – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens ter beschikking van de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging die onderaan wordt vermeld. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Applicatie en kan hij de Eigenaar verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Eigenaar heeft over Gebruikers.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek naar de server te sturen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze applicatie

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De service die door deze applicatie wordt geleverd, zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Koekjes

Kleine gegevenssets die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 9 mei 2018