Tato Aplikace shromažďuje některé Osobní údaje od svých Uživatelů.

Typy shromažďovaných dat

Mezi typy osobních údajů, které tato aplikace shromažďuje sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno, různé typy údajů, soubory cookie a údaje o používání. Úplné podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve zvláštních vysvětlujících textech zobrazených před shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem, nebo v případě Uživatelských údajů shromažďovány automaticky při používání této Aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, všechna Data požadovaná touto aplikací jsou povinná a neposkytnutí těchto dat může znemožnit této aplikaci poskytovat své služby. V případech, kdy tato Aplikace výslovně uvádí, že některá Údaje nejsou povinné, mohou Uživatelé tyto Údaje nesdělovat, aniž by to mělo dopad na dostupnost nebo fungování Služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které Osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat Vlastníka.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k účelu poskytování služby požadované uživatelem, kromě jiných účelů popsaných v tomto dokumentu. a v Zásadách souborů cookie, pokud jsou k dispozici. Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli Osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této Aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím Údaje Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování Údajů

Způsoby zpracování

Vlastník přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení Údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou IT podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být Údaje v některých případech přístupné i určitým typům osob odpovědných za provoz této Aplikace (administrace, prodej, marketing, právo, správa systému) nebo externím stranám (např. smluvní poskytovatelé technických služeb, poštovní dopravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní v případě potřeby jako zpracovatelé dat Vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran si lze kdykoli vyžádat od Vlastníka.

Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat Osobní údaje týkající se Uživatelů, pokud platí jedna z následujících podmínek: Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být Vlastníkovi povoleno zpracovávat Osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů; poskytnutí Údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vlastníka vztahuje; zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi; zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník nebo třetí strana. Majitel v každém případě rád pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích Vlastníka a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování.

V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takto předávaných údajů, mohou si uživatelé prohlédnout sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů. Uživatelé mají také právo dozvědět se o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o přijatých bezpečnostních opatřeních. Vlastníkem k ochraně svých údajů.

Pokud k takovému převodu dojde, mohou uživatelé zjistit více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se mohou zeptat Vlastníka pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

Doba uchování

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny. Proto: Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Vlastníkem a Uživatelem budou uchovávány do úplného splnění takové smlouvy. Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů. Konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník, mohou uživatelé najít v příslušných částech tohoto dokumentu nebo je mohou kontaktovat. Vlastníkovi může být povoleno uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli Uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas nebude odvolán. Dále může být Majitel povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli to bude vyžadovat splnění právní povinnosti nebo na příkaz úřadu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze uplatnit po uplynutí doby uchovávání.

Účely zpracování

Údaje týkající se Uživatele jsou shromažďovány za účelem umožnění Vlastníkovi poskytovat jeho Služby, jakož i pro následující účely: Správa požadavků na podporu a kontakt, Kontaktování Uživatele, Registrace a autentizace, Optimalizace a distribuce provozu, Zobrazení obsahu z externích platforem, Analytics a Správa kontaktů a odesílání zpráv. Další podrobné informace o těchto účelech zpracování a o konkrétních osobních údajích používaných pro každý účel mohou uživatelé najít v příslušných částech tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

Analytics

Služby obsažené v této části umožňují Vlastníkovi sledovat a analyzovat webový provoz a lze je použít ke sledování chování Uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání této aplikace, k přípravě zpráv o jejích aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google.
Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů – Odhlásit se.

Kontaktování uživatele

Kontaktní formulář

Vyplněním kontaktního formuláře svými Údaji dává Uživatel této Aplikaci oprávnění používat tyto údaje k odpovědi na žádosti o informace, nabídky nebo jakýkoli jiný druh žádosti, jak je uvedeno v záhlaví formuláře. Shromažďované osobní údaje: e-mailová adresa, jméno a příjmení.

Seznam adresátů nebo informační bulletin

Registrací do mailing listu nebo k odběru newsletteru bude e-mailová adresa Uživatele přidána do seznamu kontaktů těch, kteří mohou dostávat e-mailové zprávy obsahující informace obchodního nebo propagačního charakteru týkající se této Aplikace. Vaše e-mailová adresa může být také přidána do tohoto seznamu v důsledku registrace do této aplikace nebo po provedení nákupu. Shromažďované osobní údaje: e-mailová adresa.

Zobrazování obsahu z externích platforem

Tento typ služby vám umožňuje prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a komunikovat s nimi.
Tento typ služby může stále shromažďovat údaje o provozu na webu pro stránky, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Správa kontaktů a odesílání zpráv

Tento typ služby umožňuje spravovat databázi e-mailových kontaktů, telefonních kontaktů nebo jakýchkoli jiných kontaktních informací pro komunikaci s Uživatelem.
Tyto služby mohou také shromažďovat údaje týkající se data a času, kdy byla zpráva zobrazena Uživatelem, a také kdy s ní Uživatel interagoval, například kliknutím na odkazy obsažené ve zprávě.

Správa žádostí o podporu a kontakt

Tento typ služby umožňuje této aplikaci spravovat požadavky na podporu a kontakty přijaté e-mailem nebo jinými prostředky, jako je kontaktní formulář.
Zpracovávané Osobní údaje závisí na informacích uvedených Uživatelem ve zprávách a prostředcích komunikace (např. e-mailová adresa).

Přímá registrace (tato aplikace)

Uživatel se registruje vyplněním registračního formuláře a poskytnutím Osobních údajů přímo této Aplikaci. Shromažďované osobní údaje: e-mailová adresa, uživatelské jméno a různé typy údajů.

Optimalizace a distribuce provozu

Tento typ služby umožňuje této aplikaci distribuovat svůj obsah pomocí serverů umístěných v různých zemích a optimalizovat jejich výkon.
Které Osobní údaje jsou zpracovávány, závisí na vlastnostech a způsobu implementace těchto služeb. Jejich funkcí je filtrovat komunikaci mezi touto Aplikací a prohlížečem Uživatele.
Vzhledem k širokému rozšíření tohoto systému je obtížné určit místa, kam se přenáší obsah, který může obsahovat osobní údaje uživatele.

Další informace o Osobních údajích

Práva Uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich Údajů zpracovávaných Vlastníkem. Uživatelé mají zejména právo na následující: Svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud již dříve souhlasili se zpracováním svých osobních údajů. vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhrazené části níže. Přístup k jejich datům. Uživatelé mají právo dozvědět se, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii údajů, které jsou zpracovávány. Ověřte a požádejte o nápravu. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých Údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu. Omezit zpracování jejich Údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na omezení zpracování svých Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje k jinému účelu než k jejich uložení. Nechte své osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo získat výmaz svých údajů od Vlastníka. Přijměte jejich data a nechte je převést na jiného správce. Uživatelé mají právo obdržet svá Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že Údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jejíž je Uživatel součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích. Podejte stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných Vlastníkem, mohou uživatelé vznést námitku proti takovému zpracování tím, že uvedou důvod související s jejich konkrétní situací. odůvodnit námitku. Uživatelé musí vědět, že pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž by uváděli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda Vlastník zpracovává Osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou Uživatelé nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit

Jakékoli požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a vlastník je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Zásady používání souborů cookie

Tato aplikace používá soubory cookie.

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje Uživatele mohou být Majitelem použity pro právní účely u soudu nebo ve fázích vedoucích k možnému právnímu jednání vyplývajícímu z nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících Služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Majitel může být požádán o poskytnutí osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o Osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních Služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato Aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), používající k tomuto účelu další osobní údaje (jako je IP adresa).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů lze kdykoli vyžádat od Vlastníka. Podívejte se prosím na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou zpracovávány požadavky „Do Not Track“.

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů tím, že oznámí svým uživatelům na této stránce a případně v rámci této aplikace a/nebo – pokud je to technicky a právně proveditelné – zašle upozornění uživatelům prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů k dispozici Majiteli. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole. Pokud Uživatel vznese námitky proti jakékoli změně Zásad, musí přestat používat tuto Aplikaci a může požádat Vlastníka o odstranění Osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se v té době aktuální zásady ochrany osobních údajů na všechny Osobní údaje, které má Vlastník o Uživatelích.

Definice a právní odkazy

Osobní údaje (nebo údaje)

Jakékoli informace, které přímo, nepřímo nebo v souvislosti s jinými informacemi – včetně rodného čísla – umožňují identifikaci nebo identifikovatelnost fyzické osoby.

Údaje o použití

Informace shromažďované automaticky prostřednictvím této aplikace (nebo služeb třetích stran využívaných v této aplikaci), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru přijatého v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové údaje na návštěvu (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace) a podrobnosti o cestě, kterou v rámci aplikace sleduje, se zvláštním odkazem na pořadí navštívených stránkách a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel

Fyzická osoba používající tuto aplikaci, která, pokud není uvedeno jinak, se shoduje se Subjektem údajů.

Subjekt údajů

Fyzická osoba, na kterou se Osobní údaje vztahují.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem Správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce údajů (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a používání této Aplikace. Správce údajů, není-li uvedeno jinak, je vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Prostředky, kterými se shromažďují a zpracovávají Osobní údaje Uživatele.

Servis

Služba poskytovaná touto aplikací, jak je popsáno v příslušných podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy na Evropskou unii uvedené v tomto dokumentu zahrnují všechny současné členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Soubory cookie

Malé sady dat uložených v zařízení uživatele.

Legální informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo připraveno na základě ustanovení několika právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 9. května 2018