Ứng dụng này thu thập một số Dữ liệu Cá nhân từ Người dùng của nó.

Các loại dữ liệu được thu thập

Trong số các loại Dữ liệu Cá nhân mà Ứng dụng này tự thu thập hoặc thông qua bên thứ ba, có: tên, họ, địa chỉ email, tên người dùng, các loại Dữ liệu, Cookie và Dữ liệu Sử dụng. Chi tiết đầy đủ về từng loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập được cung cấp trong các phần dành riêng của chính sách quyền riêng tư này hoặc bằng các văn bản giải thích cụ thể được hiển thị trước khi thu thập Dữ liệu.
Dữ liệu Cá nhân có thể được Người dùng cung cấp miễn phí hoặc, trong trường hợp Dữ liệu Sử dụng, được thu thập tự động khi sử dụng Ứng dụng này.
Trừ khi có quy định khác, tất cả Dữ liệu mà Ứng dụng này yêu cầu là bắt buộc và việc không cung cấp Dữ liệu này có thể khiến Ứng dụng này không thể cung cấp dịch vụ của mình. Trong trường hợp Ứng dụng này nêu cụ thể rằng một số Dữ liệu là không bắt buộc, Người dùng có thể tự do không truyền Dữ liệu này mà không ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc chức năng của Dịch vụ.
Người dùng không chắc chắn về Dữ liệu cá nhân nào là bắt buộc, vui lòng liên hệ với Chủ sở hữu.
Bất kỳ việc sử dụng Cookie nào – hoặc các công cụ theo dõi khác – bởi Ứng dụng này hoặc bởi chủ sở hữu các dịch vụ bên thứ ba mà Ứng dụng này sử dụng đều phục vụ mục đích cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Người dùng, ngoài bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong tài liệu hiện tại và trong Chính sách Cookie, nếu có. Người dùng chịu trách nhiệm đối với mọi Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba được thu thập, xuất bản hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng này và xác nhận rằng họ được bên thứ ba đồng ý cung cấp Dữ liệu cho Chủ sở hữu.

Phương thức và nơi xử lý Dữ liệu

Phương pháp chế biến

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy trái phép Dữ liệu.
Quá trình xử lý Dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và/hoặc các công cụ hỗ trợ CNTT, tuân theo các quy trình và chế độ tổ chức liên quan chặt chẽ đến các mục đích đã chỉ định. Ngoài Chủ sở hữu, trong một số trường hợp, Dữ liệu có thể được truy cập bởi một số loại người phụ trách, liên quan đến hoạt động của Ứng dụng này (quản trị, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc các bên bên ngoài (chẳng hạn như bên thứ ba). bên cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hãng vận chuyển thư, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT, cơ quan truyền thông) được Chủ sở hữu chỉ định, nếu cần, làm Người xử lý dữ liệu. Danh sách cập nhật của các bên này có thể được yêu cầu từ Chủ sở hữu bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chủ sở hữu có thể xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến Người dùng nếu áp dụng một trong những điều sau: Người dùng đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý: Theo một số luật, Chủ sở hữu có thể được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân cho đến khi Người dùng phản đối việc xử lý đó (“chọn không tham gia”), mà không cần phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào sau đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng bất cứ khi nào việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu; việc cung cấp Dữ liệu là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Người dùng và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng của thỏa thuận đó; việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Chủ sở hữu phải tuân theo; quá trình xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi quyền hạn chính thức được trao cho Chủ sở hữu; việc xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba theo đuổi. Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu sẽ sẵn lòng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho quá trình xử lý và đặc biệt liệu việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân có phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hay yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng hay không.

Địa điểm

Dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành của Chủ sở hữu và ở bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến quá trình xử lý.

Tùy thuộc vào vị trí của Người dùng, việc truyền dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển Dữ liệu của Người dùng sang một quốc gia khác với quốc gia của họ. Để tìm hiểu thêm về nơi xử lý Dữ liệu được truyền như vậy, Người dùng có thể kiểm tra phần chứa thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân. Người dùng cũng có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc truyền Dữ liệu đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật quốc tế công hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên Hợp Quốc, và về các biện pháp bảo mật được thực hiện bởi Chủ sở hữu để bảo vệ Dữ liệu của họ.

Nếu bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy diễn ra, Người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách xem các phần liên quan của tài liệu này hoặc hỏi Chủ sở hữu bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Thời gian lưu

Dữ liệu Cá nhân sẽ được xử lý và lưu trữ trong khoảng thời gian được yêu cầu bởi mục đích chúng được thu thập. Do đó: Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi hợp đồng đó được thực hiện đầy đủ. Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích vì lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu sẽ được lưu giữ miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó. Người dùng có thể tìm thấy thông tin cụ thể liên quan đến lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi trong các phần có liên quan của tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu. Chủ sở hữu có thể được phép lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong thời gian dài hơn bất cứ khi nào Người dùng đồng ý với việc xử lý đó, miễn là sự đồng ý đó không bị rút lại. Ngoài ra, Chủ sở hữu có thể có nghĩa vụ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian dài hơn bất cứ khi nào được yêu cầu làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi hết thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời gian lưu giữ.

Mục đích xử lý

Dữ liệu liên quan đến Người dùng được thu thập để cho phép Chủ sở hữu cung cấp Dịch vụ của mình, cũng như cho các mục đích sau: Quản lý các yêu cầu liên hệ và hỗ trợ, Liên hệ với Người dùng, Đăng ký và xác thực, Tối ưu hóa và phân phối lưu lượng truy cập, Hiển thị nội dung từ các nền tảng bên ngoài, Phân tích và Quản lý danh bạ và gửi tin nhắn. Người dùng có thể tìm thêm thông tin chi tiết về các mục đích xử lý đó và về Dữ liệu Cá nhân cụ thể được sử dụng cho từng mục đích trong các phần tương ứng của tài liệu này.

Thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân

Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích sau và sử dụng các dịch vụ sau:

phân tích

Các dịch vụ có trong phần này cho phép Chủ sở hữu giám sát và phân tích lưu lượng truy cập web và có thể được sử dụng để theo dõi hành vi của Người dùng.

Google Phân tích (Google Inc.)

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Ứng dụng này, để chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của Ứng dụng và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google.
Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Dữ liệu cá nhân được thu thập: Cookie và Dữ liệu sử dụng. Nơi gia công: Mỹ – Chính sách bảo mật – Chọn không tham gia.

Liên hệ với người dùng

Mâu liên hệ

Bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ với Dữ liệu của họ, Người dùng cho phép Ứng dụng này sử dụng các chi tiết này để trả lời các yêu cầu về thông tin, báo giá hoặc bất kỳ loại yêu cầu nào khác như được chỉ định bởi tiêu đề của biểu mẫu. Dữ liệu cá nhân được thu thập: địa chỉ email, tên và họ.

Danh sách gửi thư hoặc bản tin

Bằng cách đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc nhận bản tin, địa chỉ email của Người dùng sẽ được thêm vào danh sách liên hệ của những người có thể nhận được email chứa thông tin có tính chất thương mại hoặc quảng cáo liên quan đến Ứng dụng này. Địa chỉ email của bạn cũng có thể được thêm vào danh sách này do đăng ký Ứng dụng này hoặc sau khi mua hàng. Dữ liệu cá nhân được thu thập: địa chỉ email.

Hiển thị nội dung từ các nền tảng bên ngoài

Loại dịch vụ này cho phép bạn xem nội dung được lưu trữ trên các nền tảng bên ngoài trực tiếp từ các trang của Ứng dụng này và tương tác với chúng.
Loại dịch vụ này vẫn có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập web cho các trang đã cài đặt dịch vụ, ngay cả khi Người dùng không sử dụng.

Quản lý danh bạ và gửi tin nhắn

Loại dịch vụ này cho phép quản lý cơ sở dữ liệu danh bạ email, danh bạ điện thoại hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác để liên lạc với Người dùng.
Các dịch vụ này cũng có thể thu thập dữ liệu liên quan đến ngày và giờ khi Người dùng xem tin nhắn, cũng như khi Người dùng tương tác với tin nhắn đó, chẳng hạn như bằng cách nhấp vào các liên kết có trong tin nhắn.

Quản lý yêu cầu hỗ trợ và liên hệ

Loại dịch vụ này cho phép Ứng dụng này quản lý các yêu cầu liên hệ và hỗ trợ nhận được qua email hoặc bằng các phương tiện khác, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ.
Dữ liệu Cá nhân được xử lý phụ thuộc vào thông tin do Người dùng cung cấp trong tin nhắn và phương tiện được sử dụng để liên lạc (ví dụ: địa chỉ email).

Đăng ký trực tiếp (Đơn này)

Người dùng đăng ký bằng cách điền vào mẫu đăng ký và cung cấp Dữ liệu Cá nhân trực tiếp cho Ứng dụng này. Dữ liệu Cá nhân được thu thập: địa chỉ email, tên người dùng và các loại Dữ liệu khác nhau.

Tối ưu hóa và phân phối lưu lượng truy cập

Loại dịch vụ này cho phép Ứng dụng này phân phối nội dung của chúng bằng cách sử dụng các máy chủ đặt tại các quốc gia khác nhau và để tối ưu hóa hiệu suất của chúng.
Dữ liệu Cá nhân nào được xử lý tùy thuộc vào đặc điểm và cách thức triển khai các dịch vụ này. Chức năng của chúng là lọc thông tin liên lạc giữa Ứng dụng này và trình duyệt của Người dùng.
Xem xét sự phân phối rộng rãi của hệ thống này, rất khó để xác định các vị trí mà nội dung có thể chứa Thông tin cá nhân của Người dùng được chuyển đến.

Thông tin thêm về Dữ liệu Cá nhân

Quyền của Người dùng

Người dùng có thể thực hiện một số quyền đối với Dữ liệu của họ do Chủ sở hữu xử lý. Cụ thể, Người dùng có quyền thực hiện những việc sau: Rút lại sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý khi trước đó họ đã đồng ý với việc xử lý Dữ liệu cá nhân của họ. Phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý ngoài sự đồng ý. Thông tin chi tiết được cung cấp trong phần dành riêng dưới đây. Truy cập dữ liệu của họ. Người dùng có quyền tìm hiểu xem Dữ liệu có đang được Chủ sở hữu xử lý hay không, được tiết lộ về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của Dữ liệu đang được xử lý. Xác minh và tìm cách cải chính. Người dùng có quyền xác minh tính chính xác của Dữ liệu của họ và yêu cầu cập nhật hoặc sửa chữa Dữ liệu đó. Hạn chế xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, Chủ sở hữu sẽ không xử lý Dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích lưu trữ. Yêu cầu xóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của họ. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu Chủ sở hữu xóa Dữ liệu của họ. Nhận Dữ liệu của họ và chuyển dữ liệu đó sang bộ điều khiển khác. Người dùng có quyền nhận Dữ liệu của họ ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và máy có thể đọc được và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, có quyền truyền dữ liệu đó đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều khoản này được áp dụng với điều kiện là Dữ liệu được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của Người dùng, dựa trên hợp đồng mà Người dùng là một phần hoặc dựa trên các nghĩa vụ trước hợp đồng. Nộp đơn khiếu nại. Người dùng có quyền đưa ra yêu cầu trước cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của họ.

Chi tiết về quyền phản đối xử lý

Khi Dữ liệu Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, để thực thi thẩm quyền chính thức được trao cho Chủ sở hữu hoặc vì mục đích lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi, Người dùng có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của họ cho biện minh cho sự phản đối. Tuy nhiên, người dùng phải biết rằng nếu Dữ liệu Cá nhân của họ được xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, họ có thể phản đối việc xử lý đó bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Để tìm hiểu xem Chủ sở hữu có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, Người dùng có thể tham khảo các phần liên quan của tài liệu này.

Cách thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện các quyền của Người dùng đều có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ sở hữu giải quyết càng sớm càng tốt và luôn trong vòng một tháng.

Chính sách cookie

Ứng dụng này sử dụng Cookies.

Thông tin bổ sung về Thu thập và xử lý dữ liệu

Hành động pháp lý

Dữ liệu Cá nhân của Người dùng có thể được Chủ sở hữu sử dụng cho các mục đích pháp lý tại Tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể phát sinh do việc sử dụng Ứng dụng này hoặc các Dịch vụ liên quan không đúng cách.
Người dùng tuyên bố biết rằng Chủ sở hữu có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công quyền.

Thông tin bổ sung về Dữ liệu Cá nhân của Người dùng

Ngoài thông tin có trong chính sách quyền riêng tư này, Ứng dụng này có thể cung cấp cho Người dùng thông tin bổ sung và theo ngữ cảnh liên quan đến Dịch vụ cụ thể hoặc việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu.

Nhật ký hệ thống và bảo trì

Vì mục đích vận hành và bảo trì, Ứng dụng này và mọi dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập các tệp ghi lại tương tác với Ứng dụng này (Nhật ký hệ thống) sử dụng Dữ liệu Cá nhân khác (chẳng hạn như Địa chỉ IP) cho mục đích này.

Thông tin không có trong chính sách này

Các chi tiết khác liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân có thể được yêu cầu từ Chủ sở hữu bất cứ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên hệ ở đầu tài liệu này.

Cách xử lý các yêu cầu "Không theo dõi"

Ứng dụng này không hỗ trợ các yêu cầu “Không theo dõi”.
Để xác định xem có bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào mà nó sử dụng tôn trọng yêu cầu “Không theo dõi” hay không, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của họ.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chủ sở hữu có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo cho Người dùng của mình trên trang này và có thể trong Ứng dụng này và/hoặc - trong khả năng có thể về mặt kỹ thuật và pháp lý - gửi thông báo cho Người dùng qua bất kỳ thông tin liên hệ nào có sẵn cho Chủ sở hữu. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên, tham khảo ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở dưới cùng. Nếu Người dùng phản đối bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách, Người dùng phải ngừng sử dụng Ứng dụng này và có thể yêu cầu Chủ sở hữu xóa Dữ liệu Cá nhân. Trừ khi có quy định khác, chính sách quyền riêng tư hiện tại áp dụng cho tất cả Dữ liệu Cá nhân mà Chủ sở hữu có về Người dùng.

Định nghĩa và tài liệu tham khảo pháp lý

Dữ liệu cá nhân (hoặc Dữ liệu)

Bất kỳ thông tin nào trực tiếp, gián tiếp hoặc liên quan đến thông tin khác — bao gồm số nhận dạng cá nhân — cho phép nhận dạng hoặc nhận dạng một thể nhân.

Dữ liệu sử dụng

Thông tin được thu thập tự động thông qua Ứng dụng này (hoặc các dịch vụ của bên thứ ba được sử dụng trong Ứng dụng này), có thể bao gồm: địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được Người dùng sử dụng Ứng dụng này, địa chỉ URI (Mã định danh tài nguyên thống nhất), địa chỉ thời gian yêu cầu, phương pháp được sử dụng để gửi yêu cầu đến máy chủ, kích thước của tệp nhận được phản hồi, mã số cho biết trạng thái câu trả lời của máy chủ (kết quả thành công, lỗi, v.v.), quốc gia xuất xứ, các tính năng của trình duyệt và hệ điều hành được Người dùng sử dụng, các chi tiết thời gian khác nhau cho mỗi lần truy cập (ví dụ: thời gian dành cho mỗi trang trong Ứng dụng) và chi tiết về đường dẫn trong Ứng dụng có tham chiếu đặc biệt đến trình tự các trang đã truy cập và các thông số khác về hệ điều hành thiết bị và/hoặc môi trường CNTT của Người dùng.

Người dùng

Cá nhân sử dụng Ứng dụng này, trừ khi được chỉ định khác, trùng với Chủ thể dữ liệu.

Chủ đề dữ liệu

Người tự nhiên mà Dữ liệu Cá nhân đề cập đến.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Người giám sát dữ liệu)

Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc tổ chức khác xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho Đơn vị kiểm soát, như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.

Người kiểm soát dữ liệu (hoặc Chủ sở hữu)

Thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với những người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm các biện pháp bảo mật liên quan đến hoạt động và sử dụng Ứng dụng này. Bộ điều khiển dữ liệu, trừ khi được chỉ định khác, là Chủ sở hữu của Ứng dụng này.

Ứng dụng này

Phương tiện mà Dữ liệu Cá nhân của Người dùng được thu thập và xử lý.

Dịch vụ

Dịch vụ do Ứng dụng này cung cấp như được mô tả trong các điều khoản liên quan (nếu có) và trên trang web/ứng dụng này.

Liên minh châu Âu (hoặc EU)

Trừ khi có quy định khác, tất cả các tham chiếu trong tài liệu này đến Liên minh Châu Âu bao gồm tất cả các quốc gia thành viên hiện tại của Liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Bánh quy

Các bộ dữ liệu nhỏ được lưu trữ trong thiết bị của Người dùng.

Thông tin hợp pháp

Tuyên bố về quyền riêng tư này đã được chuẩn bị dựa trên các quy định của nhiều luật, bao gồm Art. 14/13 của Quy định (EU) 2016/679 (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Chính sách bảo mật này chỉ liên quan đến Ứng dụng này, nếu không được nêu khác trong tài liệu này.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 5 năm 2018