Tämä sovellus kerää käyttäjiltä joitain henkilötietoja.

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän sovelluksen itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, erityyppiset tiedot, evästeet ja käyttötiedot. Täydelliset tiedot kustakin kerätyistä henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojaselosteen omissa osioissa tai erityisissä selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai käyttötietojen tapauksessa kerätä automaattisesti tätä sovellusta käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän sovelluksen pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi estää tämän sovelluksen palveluiden tarjoamisen. Tapauksissa, joissa tässä sovelluksessa nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Omistajaan.
Tämän sovelluksen tai tämän sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. ja evästekäytännössä, jos se on saatavilla. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän sovelluksen kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissain tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana tämän sovelluksen käytössä (hallinto, myynti, markkinointi, laki, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet) osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee: Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lakien mukaan Omistaja voi saada käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out"), ilman, että hänen tarvitsee luottaa suostumukseen tai johonkin muuhun seuraavista laillisista perusteista. Tämä ei kuitenkaan päde aina, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalainsäädäntöä; Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; käsittely on tarpeen Omistajaa koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi; käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä; käsittely on tarpeen Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Joka tapauksessa Omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

Paikka

Tietoja käsitellään Omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoihin voi sisältyä Käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoa tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot. Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen kansainväliseen julkisoikeudelliseen tai kahden tai useamman maan perustamaan järjestöön, kuten YK:hon, siirrettävien tietojen oikeusperustasta ja toteutetuista turvatoimista. Omistaja suojellakseen tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustella Omistajalta Yhteystiedot-osiossa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä on kerätty tarkoitukseen. Siksi: Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimus on täysin täytetty. Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja Omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottamalla yhteyttä Omistajaan. Omistajalle voidaan antaa lupa säilyttää henkilötietoja pidempään aina, kun Käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta. Lisäksi Omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään aina, kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada tietoja, oikeutta poistaa tietoja, oikeutta oikaista ja siirtää tietoja ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palvelujaan, sekä seuraaviin tarkoituksiin: Tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta, Yhteyden ottaminen käyttäjään, Rekisteröinti ja todennus, Liikenteen optimointi ja jakelu, Sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta, Analytics ja Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen. Käyttäjät voivat löytää tarkempia tietoja tällaisista käsittelyn tarkoituksista ja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista tämän asiakirjan vastaavista osioista.

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Analytics

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla Omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics on Google Inc:n ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen tämän Sovelluksen käyttöä, laatiakseen raportteja toiminnastaan ja jakaakseen ne muiden Google-palvelujen kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin. Kerätyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot. Käsittelypaikka: USA – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Yhteydenotto Käyttäjään

Yhteydenottolomake

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedoillaan käyttäjä antaa tälle sovellukselle luvan käyttää näitä tietoja vastatakseen tietopyyntöihin, tarjouspyyntöihin tai muihin lomakkeen otsikossa mainittuihin pyyntöihin. Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi.

Postituslista tai uutiskirje

Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen, Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden henkilöiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat vastaanottaa sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tätä sovellusta koskevia kaupallisia tai myynninedistämisluonteisia tietoja. Sähköpostiosoitteesi saatetaan myös lisätä tähän luetteloon tämän sovelluksen rekisteröitymisen tai ostoksen tekemisen seurauksena. Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite.

Sisällön näyttäminen ulkoisista alustoista

Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan tämän sovelluksen sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Tämäntyyppinen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi sitä.

Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa sähköposti-, puhelin- tai muiden yhteystietojen tietokannan hallinnan käyttäjän kanssa kommunikoimiseksi.
Nämä palvelut voivat myös kerätä tietoja päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin Käyttäjä on katsonut viestin, sekä milloin käyttäjä oli vuorovaikutuksessa sen kanssa, esimerkiksi napsauttamalla viestissä olevia linkkejä.

Tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta

Tämän tyyppisen palvelun avulla tämä sovellus voi hallita sähköpostilla tai muilla tavoilla, kuten yhteydenottolomakkeella, vastaanotettuja tuki- ja yhteydenottopyyntöjä.
Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat Käyttäjän viesteissä antamista tiedoista ja viestintäkeinoista (esim. sähköpostiosoite).

Suora rekisteröinti (tämä hakemus)

Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja antamalla henkilötiedot suoraan tähän sovellukseen. Kerätyt henkilötiedot: sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja erityyppiset tiedot.

Liikenteen optimointi ja jakelu

Tämän tyyppisen palvelun avulla tämä sovellus voi jakaa sisältöään eri maissa sijaitsevilla palvelimilla ja optimoida niiden suorituskykyä.
Mitä henkilötietoja käsitellään, riippuu näiden palvelujen ominaisuuksista ja toteutustavoista. Niiden tehtävänä on suodattaa tämän Sovelluksen ja Käyttäjän selaimen välistä viestintää.
Tämän järjestelmän laajalle levinneisyyden vuoksi on vaikea määrittää paikkoja, joihin käyttäjän henkilötietoja mahdollisesti sisältävä sisältö siirretään.

Lisätietoa henkilötiedoista

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksiaan liittyen Omistajan käsittelemiin tietoihinsa. Käyttäjillä on erityisesti oikeus tehdä seuraavat: Peruuta suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumus, jos hän on aiemmin antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Vastustaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperusteella kuin suostumuksella. Lisätietoja on alla olevassa osiossa. Pääsy heidän tietoihinsa. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Omistaja tietoja, saada tietoja käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista. Tarkista ja pyydä oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista. Rajoittaa heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa Omistaja ei käsittele tietojaan mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden tallentamiseen. Poistetaan tai muuten poistetaan henkilötietonsa. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia tietojensa poistamista Omistajalta. Vastaanota heidän tietonsa ja siirrä ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtää ne esteettä toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon Käyttäjä on osa, tai sen sopimusta edeltäviin velvoitteisiin. Tee valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Yksityiskohdat oikeudesta vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai Omistajan oikeutettuja etuja varten, Käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn. perustella vastalause. Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos heidän henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa perustelematta. Saadakseen tietää, käsitteleekö Omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Käyttäjän oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa Omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan toteuttaa maksutta, ja Omistaja käsittelee ne mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Evästekäytäntö

Tämä sovellus käyttää evästeitä.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin tämän Sovelluksen tai siihen liittyvien Palvelujen virheellisestä käytöstä.
Käyttäjä vakuuttaa tietävänsä, että Omistajaa voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi tämä sovellus voi pyynnöstä tarjota Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä Sovellus ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän sovelluksen kanssa (järjestelmälokit), käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot eivät sisälly tähän politiikkaan

Omistajalta voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Miten "Älä seuraa" -pyyntöjä käsitellään

Tämä sovellus ei tue "Älä seuraa" -pyyntöjä.
Jos haluat selvittää, noudattaako mikään sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista "Älä seuraa" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tämän sovelluksen sisällä ja/tai - siinä määrin kuin se on teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä ilmoituksen käyttäjille minkä tahansa yhteystiedon kautta. Omistajan käytettävissä. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimmän muokkauksen päivämäärään, joka on listattu alareunassa. Mikäli Käyttäjä vastustaa jotain käytäntöön tehtyä muutosta, Käyttäjän on lopetettava tämän Sovelluksen käyttö ja hän voi pyytää Omistajaa poistamaan henkilötiedot. Ellei toisin mainita, kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Omistajalla olevia Käyttäjiä koskevia henkilötietoja.

Määritelmät ja oikeudelliset viittaukset

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä – mukaan lukien henkilötunnus – mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tämän sovelluksen (tai tässä sovelluksessa käytettyjen kolmannen osapuolen palveluiden) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, jotka voivat sisältää: tätä sovellusta käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan (onnistunut lopputulos, virhe jne.) osoittava numerokoodi, alkuperämaa, Käyttäjän käyttämät selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. kullekin sovelluksen sivulle käytetty aika) ja tiedot Sovelluksessa seuratusta polusta, erityisesti käyntien järjestyksestä. vieraillut sivut ja muut parametrit laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai Käyttäjän IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Tätä sovellusta käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, on sama kuin rekisteröidy.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien tämän Sovelluksen toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän Sovelluksen Omistaja.

Tämä hakemus

Keinot, joilla Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän sovelluksen tarjoama palvelu, joka on kuvattu suhteellisissa ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksella.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Keksit

Pienet tietojoukot, jotka on tallennettu käyttäjän laitteelle.

Lakitiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden lakien säännösten perusteella, mukaan lukien Art. asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14. Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä sovellusta, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Viimeisin päivitys: 9. toukokuuta 2018